Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Festival FesDivjal – DIVJA HRANA 2021

September 17, 2021 @ 6:00 pm - September 19, 2021 @ 12:00 pm CEST

Free
Vabljeni na edini DIVJI FESTIVAL v Sloveniji – Festival FesDivjal – divja hrana 2021! 🧟‍♀️🌿🍲
V sodelovanju s Turističnim društvom Resnik – Rogla in Turistično informacijskim centrom Zreče ste med petkom, 17. 9. in nedeljo, 19. 9. naši gostje – v idilični srednjegorski vasici Resnik, na južni strani Pohorja (950 m n. v.).
Čemu ❓
Da se združimo z divjino, s prvobitnim instinktom, da obudimo tista stara znanja, veščine in jih združimo z nekaterimi novimi dognanji. Naj nam vse pride prav, kajti prihaja čas odgovorne in okusne samooskrbe, čas, ko tudi divja hrana dobi svoje mesto, ki si ga zasluži! Skupaj bomo s spoštovanjem spoznali kaj nas obkroža in hvaležno zaužili slastne priróde sadove. Stopimo kar nekaj korakov nazaj za en velik korak naprej. 🌍
Na festivalu se bodo zvrstile navdihujoče vsebine:
PETEK, 17. 9. 2021
🌿18:00: OTVORITEV festivala in EKSKLUZIVNA DIVJA DEGUSTACIJA, kjer bo mogoče skozi kulinariko in divje napitke spoznati divje užitne rastline.
🌿19:00: Uroš Švigelj: PREDAVANJE: ”Kako z zelišči in gibanjem v naravi uravnovesimo endokanabinoidni sistem?” Dragocene informacije o dobrobitih iz okoliške narave, lastni aktivnosti pri tem in vzpostavitvi telesnega ravnovesja.
SOBOTA, 18. 9. 2021
🌿10:00 – 14:00: DIVJA DELAVNICA – spoznavanje, nabiralništvo in uporaba divjih užitnih rastlin v vsakdanjem življenju s Karmen Gajšek – v neokrnjenem naravnem okolju pod Roglo. Podali se bomo na poučno nabiralniško odpravo, raziskali teren okrog Resnika, pazljivo nabrali nekaj dragocenega divjega rastja, na koncu pa pripravili pravo hribovsko divje – domače kosilo v naravi.
Divja hrana bo načeloma na voljo čez cel dan – z zagotovilom pa za vse dovolj urne, lačne in uka željne hkrati.
(Zaradi lažje organizacije prosimo za predhodno prijavo interesentov.)
🌿10:00 – 12:30: DELAVNICA ZA OTROKE: Ustvarjanje izdelkov iz GLINE – oblikovanje in žganje (max. 15 otrok).
🌿15:00 -: DELAVNICA POLSTENJA/FILCANJA – prva in najstarejša tehnika predelave volne za oblačila, ki jo boste imeli čast spoznati in preizkusiti na festivalu.
🌿Možnost dodatnih delavnic čez dan (zelišča, kamni, kristali …).
🌿16:00: IZMENJEVALNICA SEMEN IN ZNANJA: To bo izmenjava avtohtonih domačih semen in znanja o pridelavi hrane (v okviru gibanja Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen) – v sodelovanju z go. Ireno Rotar. Seme je mati modrosti, informacije, ki jih shranjuje pa so ključne za naš obstoj in delovanje. Ko si želimo pridelati svojo zdravo hrano, je dostop do ”ta pravih” semen ključnega pomena in daleč od samoumevnosti. Izkoristite edinstveno priložnost, prinesite svoja domača semena in jih izmenjajte!
.
🌿18:00: OKROGLA MIZA S STROKOVNJAKI: ”Kaj nas za odgovorno sobivanje z naravnim okoljem nauči pogled v preteklost, kakšno je trenutno stanje in kakšne so naše vsakodnevne izbire za boljši jutri?” Z nami renomirani okoljevarstveniki, varuhi zdravega življenja, učitelji in predstavniki samooskrbnega načina življenja, permakulture ter drugi strokovnjaki – g. ANTON KOMAT, ga. IRENA ROTAR, dr. KATJA REBOLJ in drugi. Strokovnjaki bodo predstavili uporabna znanja za povečanje kakovosti našega načina življenja v ozirih zdravja, varovanja okolja, aktivnosti samooskrbe, ljudskega povezovanja, neodvisnega mišljenja in obilice užitkov, ki smo jih pri vsem tem močno deležni. Predstavljene bodo tudi nekatere knjige naših ustvarjalcev, ki bodo na voljo tudi za nakup.
🌿20:00: Predstavitev BIODINAMIČNEGA VINOGRADNIŠTVA IN VINARSTVA ter pokušina naravnih vin (BOŽIDAR ZORJAN – zaprisežen biodinamik, vinar čisto posebne sorte, čigar vina dozorijo v amforah, ki so zakopana v vinogradih). Deležni bomo edinstvenih informacij o prepletu vinske trte ter zakonov narave.
NEDELJA, 19. 9. 2021:
🌿8:00: JUTRANJA MEDITACIJA
🌿10:00: Uroš Švigelj: DELAVNICA FERMENTACIJE: ”Bakterije zavezniki našega zdravja” – Skupaj v zakladnico znanja in prakse iz fermentacije zelišč, zelenjave, sadja ali fermentacije vsega mogočega vsak dan.
🌼Vse dni bodo na voljo t. i. STOJNICE, kjer si boste lahko priskrbeli tudi kaj divjega, domačega, ljubega za domov. Z nami izdelki iz ”Domača.si”, ”Kje so tiste rožice?”, ”Kimstones”, knjige strokovnjakov iz področja divjih rastlin, kulinarike, zdravilstva, samooskrbe, permakulture in še kaj!
🌼Čez celoten festival bo z nami tudi častitljiva Darja Vrana, partnerica našega veledivjaka Daria Cortese, ki nas je prehitro zapustil in je tako festival v namenu in srčni razširitvi naših obzorij posvečen njegovi duši. Prav tako je Darja velika ustvarjalka, ki klic narave sliši na poseben način, v rokah nosi duhovni svet in tako z rastlinami, živalmi, močjo lune in žensk povezuje vse skupaj v našo izhodiščno točko. Možen bo tudi nakup dragocenih Darievih knjig. 📚
Veselimo se srečanja z vami in odstiranja tančic o naših potrebah ter rešitvah okrog nas. Kako živeti na “veliki nogi” in zajemati življenje z “veliko žlico” v sodelovanju z naravo?
LOKACIJA FESTIVALA: Resnik 18, 3214 Zreče
VSTOP na celotno festivalsko dogajanje je PROST!
Možnost prostovoljnih prispevkov.
Sponzorji:
Program razvoja podeželja – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje, Občina Zreče, CLLD Leader in LAS od Pohorja do Bohorja.
Pridržujemo si pravico do sprememb vsebinskega poteka dogodka.
Festival bo potekal v skladu s priporočili za ohranjanje zdravja in v vsakem vremenu.
KONTAKTNE INFORMACIJE:
-KARMEN GAJŠEK: 051245731, karmen.gaj@gmail.com, FB: Kje so tiste rožice?
-SANDI LUŽNIK: 041522511, sandi.luznik@gmail.com

You are invited to the only WILD FESTIVAL in Slovenia – Festival FesDivjal – wild food 2021! 🧟‍♀️🌿🍲

In cooperation with the Tourist Association Resnik – Rogla and the Tourist Information Center Zreče, from Friday, September 17 to Sunday, September 19, be our guests – in the idyllic mountain village of Resnik, on the south side of Pohorje (950 m above sea level).

Why ❓

To merge with the wilderness, with the original instinct, to revive old knowledge, skills and combine them with some new findings. May everything come in handy for us, because the time of responsible and tasty self-sufficiency is coming, the time when even wild food gets the place it deserves! Together we will respectfully learn what surrounds us and gratefully enjoy the delicious natural fruits. Let’s take quite a few steps back for one big step forward. 🌍

The festival will feature inspiring content:

FRIDAY, September 17, 2021
🌿18: 00: OPENING of the festival and EXCLUSIVE WILD TASTING, where it will be possible to get to know wild edible plants through cuisine and wild drinks.

🌿19: 00: Uroš Švigelj: LECTURE: ” How do we balance the endocannabinoid system with herbs and exercise in nature? ” Valuable information about the benefits of the surrounding nature, our own activities and the establishment of physical balance.

SATURDAY, September 18, 2021
🌿10: 00 – 14:00: WILD WORKSHOP – getting to know, collecting and using wild edible plants in everyday life with Karmen Gajšek – in the unspoiled natural environment below Rogla. We will go on an educational pick-up expedition, explore the terrain around Resnik, carefully gather some valuable wild plants, and finally prepare a real mountain wild – home-made lunch in nature.
In principle, wild food will be available throughout the day.
(For easier organization, please register in advance.)

🌿10: 00 – 12:30: WORKSHOP FOR CHILDREN: Creating clay products – shaping and firing (max. 15 children).

🌿15: 00 -: FELT / FELT WORKSHOP – the first and oldest technique of wool processing for clothes, which you will have the honor to meet and try at the festival.
🌿Possibility of additional workshops during the day (herbs, stones, crystals …).

🌿16: 00: SEED AND KNOWLEDGE EXCHANGE: This will be an exchange of indigenous domestic seeds and knowledge about food production (within the movement Let’s supply Slovenia – Seed Relay) – in cooperation with Ms. Irena Rotar. The seed is the mother of wisdom, and the information it stores is crucial to our existence and functioning. When we want to grow our own healthy food, access to “these real” seeds is crucial and far from self-evident. Take advantage of this unique opportunity, bring your homemade seeds and share them!
.
🌿18: 00: ROUND TABLE WITH EXPERTS: ” What does a look at the past teach us about responsible coexistence with the natural environment, what is the current situation and what are our daily choices for a better tomorrow? ” With us renowned environmentalists, guardians of healthy living, teachers and representatives of the self-sufficient way of life, permaculture and other experts – Mr. ANTON KOMAT, Mrs. IRENA ROTAR, Ph.D. KATJA REBOLJ and others. Experts will present useful knowledge to increase the quality of our way of life in terms of health, environmental protection, self-care activities, people’s connections, independent thinking and the abundance of pleasures that we strongly enjoy in all this. Some books by our creators will also be presented and will also be available for purchase.

🌿20: 00: Presentation of BIODYNAMIC VITICULTURE AND WINE-MAKING and tasting of natural wines (BOŽIDAR ZORJAN – sworn biodynamicist, winemaker of a very special variety, whose wines mature in amphorae buried in vineyards). We will receive unique information about the intertwining of vines and the laws of nature.

SUNDAY, September 19, 2021:
🌿8: 00: MORNING MEDITATION

🌿10: 00: Uroš Švigelj: FERMENTATION WORKSHOP: ” Bacteria are allies of our health ” – Together in the treasury of knowledge and practice from the fermentation of herbs, vegetables, fruits or the fermentation of everything possible every day.

🌼All days will be available so called STANDS, where you will also be able to get something wild, home-made. With us are products from ” Domača.si ”, ” Where are those flowers? ”, ” Kimstones ”, books by experts in the field of wild plants, cuisine, medicine, self-care, permaculture and more!

🌼During the entire festival, we will also have with us the venerable Darja Vrana, the partner of our great Dario Cortese, who left us too soon and so the festival is dedicated to his soul in order and heartily expanding our horizons. Darja is also a great creator who hears the call of nature in a special way, carries the spiritual world in her hands and thus connects everything together with plants, animals, the power of the moon and women to our starting point. It will also be possible to purchase her valuable books. 📚

We look forward to meeting you and unveiling our needs and solutions around us. How to live on a “big foot” and capture life with a “big spoon” in collaboration with nature?

FESTIVAL LOCATION: Resnik 18, 3214 Zreče
ENTRY to the entire festival is FREE of charge!
Possibility of voluntary contributions.

Sponsors:
Rural Development Program – European Agricultural Fund for Rural Development – Europe invests in rural areas, the Municipality of Zreče, CLLD Leader and LAG from Pohorje to Bohor.
We reserve the right to change the content of the event.

The festival will be held in accordance with the recommendations for maintaining health and in any weather.

CONTACT INFORMATION:
-KARMEN GAJŠEK: 051245731, karmen.gaj@gmail.com, FB: Where are those flowers?
-SANDI LUŽNIK: 041522511, sandi.luznik@gmail.com

Tags:

Details

Start:
September 17, 2021 @ 6:00 pm CEST
End:
September 19, 2021 @ 12:00 pm CEST
Cost:
Free
Event Categories:
,
Event Tags:
Website:
https://www.facebook.com/events/567551974374908

Organizer

Kje so tiste rožice?
Phone:
051 245 731
Email:
karmen.gaj@gmail.com
View Organizer Website

Venue

Zreče
Resnik 18
Zreče, 3214 Slovenia
+ Google Map
Phone:
051245731
View Venue Website
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account

Skip to content